ข้อมูลสินค้า

ข้อมูลสินค้าภายใต้กระทรวงพาณิชย์มีการใช้งาน 2 ประเภทเป็นหลักได้แก่ (1) ข้อมูลสินค้าตามโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์หรือคอมโค้ด (Commodity Code : ComCode) เป็นการจัดทำโครงสร้างสินค้านำเข้า/ส่งออก เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ตามภารกิจของกระทรวงและ (2) ข้อมูลสินค้าตามอัตราพิกัดศุลกากรหรือฮาร์โมไนซ์โค๊ด (Harmonized System : HS) จากกรมศุลกากร ที่นำมาประมวลผล (Processing) เพื่อรวบรวมมูลค่าการนำเข้า และส่งออกของไทย ลักษณะการใช้งานเว็บเซอร์วิสเป็นการค้นหาด้วยชื่อสินค้า เพื่อให้ได้รหัสสินค้าออกมา เพื่อนำรหัสสินค้านั้นไปใช้ในการดึงข้อมูลการค้าและข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ

ข้อมูลและทรัพยากร


ข้อมูลเพิ่มเติม


* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นายกิตติพัฒน์ บุญพร้อม, นายภาณุพันธ์ เชื้อแถว
* อีเมลผู้ติดต่อ kittipatb@moc.go.th
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) ทุก 5 ปีตามพิกัดอัตราศุลกากร (ปัจจุบันอ้างอิงตามพิกัดอัตราศุลกากร 2017)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ข้อมูลเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์
* รูปแบบการเก็บข้อมูล JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
Open Commons Attribution License (ODC-By)
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล Public Access Level
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ckan_admin
สร้างในระบบเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2565