หน่วยงานของรัฐทำหน้าที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยมีเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นนายทะเบียน มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร แต่ละหน่วยงานออกแบบชุดข้อมูลและพัฒนาระบบเฉพาะทางขึ้นมาใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน ยกระดับขึ้นเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ช่วยในการบริหารด้านงานบริการสาธารณะของภาครัฐ (e-Public Service) ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) เป็นศูนย์กลางข้อมูลดิจิทัลทางด้านการเกษตรขนาดใหญ่ (Big Data) สร้างบริการของรัฐบาลผ่านเทคโนโลยีในยุคอินเทอร์เน็ตซึ่งเข้ามามีบทบาทแทนที่วิธีการทำงานแบบเดิม ทำหน้าที่บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Government Integration) จากหน่วยรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการควบคุมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งแบบครัวเรือนเกษตร เกษตรกรรายบุคคล ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บไว้ในชุดโครงสร้างมาตรฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการเกษตร (Agriculture Data Exchange standard dataset: ADX dataset) ที่ออกแบบขึ้นใหม่มีความสามารถจัดเก็บข้อมูลจากหลายหน่วยงานรวมเข้าไว้บนฐานข้อมูลเดียวกัน เป็นไปตามข้อกำหนดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government) ทำงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาขั้นสูงมาแล้ว ติดตั้งบนระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud services : GDCC) ทำงานร่วมกับระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ข้อมูลดังกล่าวนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับประเทศ ผู้บริหารระดับท้องถิ่น ในอนาคตอาจมีข้อมูลบางส่วนเปิดให้บริการสำหรับภาคเอกชน นำไปใช้วางแผนขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีประสบภัยพิบัติ และการให้ความช่วยเหลือตามโครงการมาตรการต่าง ๆ ประกอบด้วย 1. กรมส่งเสริมการเกษตร : ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช 2. กรมประมง : ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงผู้สัตว์น้ำ 3. กรมปศุสัตว์ : ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงผู้สัตว์รายครัวเรือน 4. กรมหม่อนไหม : ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม 5. การยางแห่งประเทศไทย : ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง 6. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย : ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 7. การยาสูบแห่งประเทศไทย : ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ

นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์จาก Farmer ONE บูรณาการข้อมูลร่วมกับระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ทั้ง 5 มิติ ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงลึก (Big Data and Analytics) เพื่อค้นหาเกษตรเปราะบาง นำไปสร้างแผนที่ข้อมูลที่สามารถตอบโจทย์ได้ครอบคลุม ตรงประเด็นและทันท่วงที ใช้ประโยชน์เพื่อวางแผนและกำหนดมาตรการขับเคลื่อนให้ความช่วยเหลือเกษตรเปราะบาง ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมได้อย่างแม่นยำเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ส่งเสริมตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ