Skip to content

โครงการบูรณาการระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและจัดทำข้อมูลทางด้านการเกษตรแบบเปิดเชื่อมโยงกับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Farmer ONE)

21

ชุดข้อมูล

7

องค์กร

7

กลุ่ม

-- About Farmer One

เกี่ยวกับโครงการ

หน่วยงานของรัฐทำหน้าที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยมีเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร เป็นนายทะเบียน มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรับ ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร แต่ละหน่วยงานออกแบบชุดข้อมูลและพัฒนา ระบบเฉพาะทางขึ้นมาใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน ยกระดับขึ้นเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ช่วยในการบริหารด้านงาน บริการสาธารณะของภาครัฐ (e-Public Service) ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) เป็นศูนย์กลางข้อมูลดิจิทัลทางด้านการเกษตรขนาดใหญ ่(Big Data) สร้างบริการของรัฐบาลผ่านเทคโนโลยีในยุคอินเทอร์เน็ตซึ่งเข้ามามีบทบาท แทนที่วิธีการทำงานแบบเดิม ทำหน้าที่บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Government Integration)จากหน่วยรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการควบคุมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งแบบครัวเรือนเกษตร เกษตรกรรายบุคคล ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บไว้ในชุดโครงสร้างมาตรฐานเพื่อการ แลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการเกษตรที่ออกแบบขึ้นใหม่มีความสามารถจัดเก็บข้อมูลจาก หลายหน่วยงานรวมเข้าไว้บนฐานข้อมูลเดียวกัน เป็นไปตามข้อกำหนดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)

-- Update Data --

ข้อมูลที่อัพเดทล่าสุด

-- Statistical data --

สถิติการใช้งาน

มีคนดูทั้งหมด

54706 ครั้ง

มีคนลงทะเบียน

17,153 คน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
เลขที่ 112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์

:

0 2564 6900

โทรสาร

: 0 2564 6757

อีเมล์

:

farmerone@nectec.or.th

Q & A | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล |

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์