การทำประมงและสัตว์น้ำ

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำประมง ตั้งแต่การจับสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ การแปรรูป ตลอดจนการตลาดสัตวน้ำทั้งสัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำเค็ม