เศรษฐกิจและการตลาด

เศรษฐกิจและการตลาด ที่เกี่ยวข้องกับระบบที่มีการบริหารจัดการโดยองคการทางเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน แรงงานเกษตร ฐานะการเงิน รายได้-รายจ่าย ราคาสินค้า แหล่งเงินทุน ดัชนีและตัวชี้วัดทางดานเศรษฐกิจการคา ขอมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล สถานประกอบการ ปริมาณและมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสินค้าการเกษตร ตลาดส่งออก อัตราภาษี GDP per capita ของประเทศคู่ค้าหลักของไทย รวมถึงสถานการณ์การค้าทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน