พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: openapi-json

กรองผลลัพธ์
  • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร / 3 พฤศจิกายน 2565
    ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ รายสัปดาห์ ระดับประเทศและระดับภาค

    26 recent views
  • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร / 1 พฤศจิกายน 2565
    ข้อมูลสถิติและประมาณการการผลิตสินค้าเกษตร (เนื้อที่เพาะปลูก เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวบรวมโดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

    44 recent views