You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อน

จำนวนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมทั่วประเทศ

ข้อมูลและทรัพยากร


ข้อมูลเพิ่มเติม


* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม
* อีเมลผู้ติดต่อ osdt_silk@qsds.go.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรหม่อนไหม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ckan_admin
สร้างในระบบเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2565