พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: openapi-json กลุ่ม: เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร องค์กร: กรมส่งเสริมการเกษตร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).