พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: openapi-json กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช แท็ค: การเกษตร เนื้อที่

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).