พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: openapi-json ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: การเกษตร เนื้อที่ เพาะปลูก

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).